Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov na organizáciu podujatia

podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, alebo „GDPR“)

 1. Účastník podujatia (ďalej len „podujatie“) týmto vyjadruje súhlas prevádzkovateľovi: M.I.C. PRODUCTION s.r.o, so sídlom Ružová 175/8, 909 01 Skalica, IČO: 45998833, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 26825/T na spracúvanie osobných údajov podľa podmienok nižšie:

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov: Organizácia podujatia
  • Právny základ spracovania: Čl. 6 ods. 1 písm. a)  GDPR (súhlas so spracúvaním osobných údajov)
  • Rozsah osobných údajov: Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, rok narodenia, pohlavie, fotografie a videozáznam z podujatia
  • Kategória príjemcov:
   • Osobné údaje v tomto rozsahu môžu byť poskytnuté spoločnosti I.C. PRODUCTION s.r.o, IČO: 45998833 a jej materským, sesterským a dcérskym spoločnostiam: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, rok narodenia, pohlavie, Osobné údaje v tomto rozsahu môžu byť prezentované verejne (zverejňované) širokej verejnosti: fotografie a videozáznam z podujatia
  • Prenos údajov: prenos údajov sa môže uskutočňovať len vo vzťahu k fotografiám a videozáznamom.
  • Doba uchovávania: osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov.
  • Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.
 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Dušan Macháček, 

machacek@mediainvestcompany.com,

+421 34/65 89 180.

 1. Poučenie  o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
  • požadovať prístup k jej osobným údajom;
  • požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na prenosnosť svojich osobných údajov;
  • kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

 1. Súhlas je vyjadrený zakliknutím tlačidla súhlasím.

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na emailovú adresu  manager@5kinflatablefun.eu

Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov na priamy marketing

podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, alebo „GDPR“)

 

 1. Účastník podujatia (ďalej len „podujatie“) týmto vyjadruje súhlas prevádzkovateľovi: I.C. PRODUCTION s.r.o, so sídlom Ružová 175/8, 909 01 Skalica, IČO: 45998833, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 26825/T na spracúvanie osobných údajov podľa podmienok nižšie:

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov: priamy marketing, informovanie o ďalších podujatiach organizovaných prevádzkovateľom
  • Právny základ spracovania: Čl. 6 ods. 1 písm. a)  GDPR (súhlas so spracúvaním osobných údajov)
  • Rozsah osobných údajov: Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, rok narodenia, pohlavie.
  • Kategória príjemcov: Osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti I.C. PRODUCTION s.r.o, IČO: 45998833 a jej materským, sesterským a dcérskym spoločnostiam.
  • Prenos údajov: sa neuskutočňuje.
  • Doba uchovávania: osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov.

Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Dušan Macháček, 

machacek@mediainvestcompany.com,

+421 34/65 89 180.

 1. Poučenie  o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
  • požadovať prístup k jej osobným údajom;
  • požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na prenosnosť svojich osobných údajov;
  • kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

 1. Súhlas je vyjadrený zakliknutím tlačidla súhlasím.

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na emailovú adresu  manager@5kinflatablefun.eu