1. Úvodné ustanovenia

Obchodná spoločnosť M.I.C. PRODUCTION s.r.o., so sídlom Ružová 175/8, 909 01 Skalica, IČO: 45998833, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 26825/T (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) je právnická osoba založená podľa slovenského právneho poriadku. Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú vydané na účely úpravy zmluvných vzťahov (t. j. vzájomných práv a povinností) prevádzkovateľa a jeho klientov pri organizovaní a usporadúvaní podujatia „INFLATABLE OBSTACLES FUN“. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre prevádzkovateľa a aj pre klientov, vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, obchodné zvyklosti a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

 • Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú riešené v prihláške, sú riešené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ prevádzkovateľ s klientom neuzavrie osobitnú písomnú zmluvu, v ktorej upraví vzťahy zmluvných strán odlišne. Zmluvný vzťah prevádzkovateľa a klienta sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ďalšími všeobecne záväznými platnými predpismi v Slovenskej republike. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú verejne dostupné a tvoria súčasť prihlášky.
 1. Výklad pojmov
 • Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok a zmluvných vzťahov, na ktoré sa tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahujú sa pojmy uvedené nižšie budú vykladať nasledovne:
  • Klientom je fyzická osoba, ktorá sa prihlasuje na podujatie organizované prevádzkovateľom. V prípade, ak sa na podujatie prihlasuje skupina fyzických osôb ako jeden tím, považuje sa za klienta každý účastník tímu samostatne. Ak je klientom právnická osoba, ktorá koná v prospech fyzickej osoby, za klienta sa v takom prípade považuje aj právnická osoba aj fyzická osoba v prospech ktorej sa zmluva uzatvára. V súvislosti s ochranou osobných údajov sa klient považuje za dotknutú osobu.
  • Podujatím INFLATABLE OBSTACLES FUN je športovo–zábavno-kultúrne podujatie organizované prevádzkovateľom pod značkou INFLATABLE OBSTACLES FUN, podstatou ktorého je účasť klientov na prekážkovom behu (ďalej aj ako „podujatie“). Účasť na podujatí je spojená so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu a považuje sa za druh adrenalínovej aktivity.
  • Prihláškou je formulár umiestnený na webovej stránke prevádzkovateľa alebo v listinnej podobe obsahujúci najmä tieto údaje o klientovi: Meno a priezvisko, emailová adresa, dátum narodenia, titul, adresa pobytu, telefónny kontakt, údaje na kontaktnú osobu, ktorú je potrebné kontaktovať v prípade núdze: predovšetkým meno, priezvisko a telefónne číslo a údaje o názve podujatia a termíne konania podujatia. Súčasťou prihlášky je aj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vyhlásenie klienta o tom, že podujatia sa zúčastňuje na vlastné riziko a s vedomím, že ide o aktivitu spojenú so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku úrazu, alebo poškodenia zdravia. Prihláška sa považuje za záväznú objednávku služieb prevádzkovateľa momentom jej doručenia prevádzkovateľovi.
  • Reverzom je vyhlásenie klienta o prevzatí zodpovednosti za akékoľvek škody, úrazy, ujmy a poškodenia zdravia, prípadne smrti, ktoré mu vzniknú, resp. ktoré spôsobí tretej osobe pri účastí na podujatí, a v ktorom klient vyhlási, že sa podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. a že si je vedomý toho, že účasť na podujatí je spojená so zvýšeným rizikom poškodenia zdravia.
  • Štartovným je cena za účasť klienta na podujatí.
  • Zmluvnými stranami sú prevádzkovateľ a klient.
  • Webovou stránkou prevádzkovateľa je internetová stránka prevádzkovaná na webovej adrese www.5kinflatablefun.eu
 1. Predzmluvné vzťahy, vznik zmluvného vzťahu a jeho povaha
 • Prevádzkovateľ na webovej stránke prezentuje aktuálnu ponuku pripravovaných podujatí. Uvedená ponuka je len informatívna. Prevádzkovateľ si kedykoľvek pred akceptovaním prihlášky klienta vyhradzuje právo na zmenu termínov, ponuky a podmienok podujatí podľa vlastného uváženia.
 • Klient sa na vybrané podujatie prihlasuje vyplnením a odoslaním prihlášky, za súčasného akceptovania všeobecných obchodných podmienok a vyhlásením o zodpovednosti (reverz), s povinnosťou platby za účasť na podujatí. Prihláška sa zo strany klienta považuje za záväznú po úhrade štartovného vo výške 100 %.
 • Prevádzkovateľ klientovi písomne potvrdí prijatie a akceptovanie jeho prihlášky spravidla do 3 pracovných dní od jej obdržania. Za oznámenie o akceptovaní prihlášky klienta sa považuje akýkoľvek písomný prejav prevádzkovateľa, z ktorého je možné vyčítať súhlas prevádzkovateľa s uzatvorením zmluvy s klientom v zmysle zadanej objednávky (napr. aj vystavenie zálohovej faktúry na úhradu poplatku za účasť na vybranom kurze). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku klienta v prípade, ak klient nespĺňa predpoklady účasti na kurze, ak je kapacita kurzu vypredaná, resp. z iných dôvodov, o čom prevádzkovateľ klienta informuje.
 • Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom vzniká momentom prijatia úhrady štartovného. Tento moment sa považuje za moment uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb. Za deň úhrady štartovného sa považuje deň pripísania platby na účet prevádzkovateľa.
 • Bez úhrady štartovného nebude klientovi umožnené aktívne sa zúčastniť podujatia.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých klientov prevádzkovateľa.
 1. Štartovné a platobné podmienky
 • Výška štartovného za účasť klienta na podujatí je zverejnená na webovej stránke prevádzkovateľa a takto špecifikovaná cena je konečná (vrátane DPH). Odoslaním prihlášky klient výšku štartovného bez výhrad akceptuje a zaväzuje sa ju zaplatiť.
 • Štartovné je povinný klient uhradiť na základe vystavenej zálohovej faktúry, a to bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa s identifikačnými údajmi platby (variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol) uvedenými v zálohovej faktúre, alebo inými elektronickými platobnými prostriedkami. Platba sa považuje sa vykonanú riadne a včas len v prípade, ak bola uhradená v lehote splatnosti a s príslušnými identifikačnými údajmi platby.
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán
 • Prevádzkovateľ je povinný pravdivo a úplne informovať klienta o povahe podujatia, rizikách spojených s účasťou na podujatí, rozsahu, náročnosti a mieste a termíne podujatia a výške štartovného.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť služby riadne a včas, a okrem toho je povinný zabezpečiť najmä vhodné materiálno-technické zabezpečenie, dostatok odborne spôsobilého personálu (organizátori, zdravotníci, a iné zložky)a vykonať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie nerušeného priebehu podujatia.
 • Klient je povinný uhradiť štartovné riadne a včas.
 • Klient je povinný sa v deň konania podujatia osobne sa registrovať u prevádzkovateľa a preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti. Zároveň je povinný oboznámiť sa s pravidlami podujatia a dodržiavať ich, odovzdať prevádzkovateľovi vyplnený a podpísaný reverz. Pri odovzdaní obdrží klient štartovacie číslo, meracie zariadenie a ďalšie inštrukcie k podujatiu.
 • Ak je klientom osoba neplnoletá, resp. osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, musí byť reverz podpísaný aj jej zákonným zástupcom, alebo opatrovníkom.
 • Klient je povinný prísť na podujatie včas, riadne pripravený, vhodne oblečený, v dobrom zdravotnom stave. Klient nesmie byť pod vplyvom alkoholu, omamných, psychotropných, ani iných návykových látok.
 • Bez splnenia povinností klienta podľa ods. 5.3. až 5.6. týchto všeobecných obchodných podmienok má prevádzkovateľ právo neumožniť klientovi štartovať na podujatí, bez nároku na vrátenie štartovného.
 • Klient má právo reklamovať poskytnuté služby podľa článku 10. týchto všeobecných obchodných podmienok, ak neboli služby poskytnuté v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 1. Zodpovednosť za bezpečnosť klientov počas podujatia
 • Každý klient sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo s vedomím, že účasť klienta na podujatí je spojená so zvýšenou fyzickou záťažou a zároveň so zvýšeným rizikom vzniku úrazu a poškodenia zdravia. Klient je povinný dodržiavať pravidlá podujatia. V prípade ich porušenia zodpovedá za škody, ktoré mu tým vzniknú, resp. ktoré tým spôsobí prevádzkovateľovi alebo iným osobám.
 • Klient je povinný na podujatí správať sa ohľaduplne voči ostatným klientom a tretím osobám, ktoré sú prítomné na podujatí. Na podujatí je klient povinný prispôsobiť svoje konanie svojim fyzickým možnostiam a svojmu zdravotnému stavu.
 • Klient je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú klientovi nedodržaním pokynov prevádzkovateľa, porušením týchto všeobecných obchodných podmienok, resp. inak s pričinením klienta.
 • Prevádzkovateľ odporúča klientom uzatvoriť si v súvislosti s aktívnou účasťou na podujatí osobitné zdravotné poistenie na výkon rizikových a športových aktivít.
 1. Zánik zmluvného vzťahu
 • Zmluvný vzťah podľa týchto všeobecných obchodných podmienok zaniká v prvom rade splnením, pokiaľ nedôjde k jeho zániku iným spôsobom.
 • Okrem prípadu podľa odseku 7.1. môže dôjsť k zániku zmluvného vzťahu:
  • Dohodou zmluvných strán.
  • Odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pokiaľ to pripúšťajú tieto všeobecné obchodné podmienky.
 • Klient má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy písomným prejavom vôle doručeným prevádzkovateľovi v lehote 14 dní od uzatvorenia zmluvy (od uskutočnenia úhrady štartovného).
 • Prevádzkovateľ má právo od zmluvy odstúpiť z kapacitných dôvodov (nedostatok, alebo príliš veľa klientov), resp. z iných vážnych dôvodov, pre ktoré nedokáže zabezpečiť kvalitu alebo nerušený priebeh podujatia (napr. nepriaznivé počasie a pod.).
 • Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomne a doručiť druhej zmluvnej strane (postačuje doručenie emailu). Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia.
 1. Osobitné ustanovenia o zmluvných vzťahoch so spotrebiteľmi
 • Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to:
  • vyplnením formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok,
  • alebo iným prejavom vôle, z ktorého je zrejmé, kto ho robí, že je určený prevádzkovateľovi, kedy došlo k uzatvoreniu zmluvy, aká služba je predmetom zmluvy, a že je vôľou spotrebiteľa odstúpiť od špecifikovanej zmluvy,

v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (úhrada štartovného). Vyplnený formulár, alebo obdobný prejav vôle je potrebné doručiť listinnou formou, alebo elektronickou formou poskytovateľovi na kontaktné údaje uvedené v článku 9. týchto všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

 • Prevádzkovateľ prijatie odstúpenia od zmluvy bez odkladu potvrdí klientovi.
 • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť klientovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 • Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom klienta a klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy alebo ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 1. Doručovanie
 • Na účely komunikácie zmluvné strany uvádzajú tieto kontaktné údaje:
  • Za prevádzkovateľa: M.I.C. PRODUCTION s.r.o., Ružová 175/8, 909 01 Skalica, email:info@5kinflatablefun.eu.
  • Za klienta: údaje uvedené v prihláške na podujatie.
 • Akékoľvek oznámenia či právne úkony voči druhej zmluvnej strane musia byť vyhotovené písomne a doručené osobne, prostredníctvom poštovej prepravy (resp. kuriérom), alebo emailom na adresy zmluvných strán. Právny úkon urobený prostredníctvom emailu sa považuje za vykonaný:
  • klientom len v prípade, ak je správa odoslaná z emailovej adresy klienta, ktorú klient uviedol v prihláške a adresovaná prevádzkovateľovi,
  • prevádzkovateľom, ak je správa odoslaná z emailu prevádzkovateľa a je adresovaná na email klienta uvedený v prihláške.
 • V prípade, ak adresát doporučenú zásielku pošty, zásielku doručovanú osobne alebo zásielku doručovanú kuriérom odmietne prevziať, alebo takto odoslanú zásielku doručovateľ vráti odosielateľovi ako neprevzatú v odbernej lehote, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, považuje sa zásielka za doručenú v deň, keď doručovateľ zásielku doručoval adresátovi po prvýkrát, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana s obsahom zásielky neoboznámi. Pokiaľ deň doručovania nie je možné z navrátenej zásielky určito zistiť (nečitateľný dátum, chýbajúci dátum a pod.), považuje sa za deň doručenia tretí deň odo dňa preukázateľného odoslania zásielky, aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana s obsahom zásielky neoboznámi.
 • Zásielky doručované elektronickou komunikáciou (napr. emailom) sa považujú za doručené deň nasledujúci po dni odoslania elektronickej správy na adresu druhého účastníka zmluvy, a to aj v prípade, ak sa adresát správy so zásielkou neoboznámi.
 1. Reklamácie a ich vybavovanie
 • Klient má právo uplatniť voči nekvalitne, neúplne alebo vadne poskytnutým službám reklamáciu, a to písomným oznámením prevádzkovateľovi na kontaktné údaje uvedené v článku 9 týchto všeobecných obchodných podmienok. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu klienta, kontaktné údaje klienta; označenie služieb, ktoré boli predmetom služby; špecifikáciu vád služieb a špecifikáciu čoho sa klient reklamáciou domáha.
 • Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne po ukončení poskytovania služieb, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa konania podujatia. Po uplynutí tejto lehoty právo klienta na reklamáciu zaniká..
 • Prevádzkovateľ prešetrí klientovu reklamáciu uplatnenú včas a najneskôr v lehote 30 dní od podania reklamácie podá klientovi písomnú správu o spôsobe vybavenia reklamácie.
 1. Ochrana osobných údajov
 • Klient uzatvorením zmluvy udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, emailový kontakt a telefónne číslo, a to na účely:
  • Plnenia zmluvy o poskytnutí služby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
  • Vybavovania prípadných reklamácií.
  • Priameho marketingu prevádzkovateľa o ďalších produktoch, službách a podujatiach.
 • Klient vyhlasuje, že bol poučený o tom, že svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia a slobodnej a vážnej vôle, bez nátlaku.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje klientov tretím osobám pod podmienkou zachovania mlčanlivosti, a to len na základe osobitnej zmluvy a v nevyhnutnom rozsahu, na účely ako v ods. 11.1. Zoznam partnerov, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje klientov musí byť v takom prípade uvedený na webovej adrese prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach a právom chránených záujmoch.
 • Klient udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov až do doby písomného vyjadrenia klienta o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu prevádzkovateľa podľa článku 9. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Prevádzkovateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poskytuje klientovi toto poučenie: Klient sa považuje za dotknutú osobu. Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo:
  • Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  • Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  • Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
   • spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
   • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.
  • Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má klient ako dotknutá osoba právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka klienta je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie klient namietol, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  • Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre klienta právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  • Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
   • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
   • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
   • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) § 28 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
  • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 • Klient vyhlasuje, že bol poučený o skutočnosti, že prevádzkovateľa môže kedykoľvek požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o svojej osobe. Rovnako môže kedykoľvek písomným prejavom vôle adresovaným prevádzkovateľovi požiadať o vymazanie osobných údajov alebo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.
 1. Spoločné a záverečné ustanovenia
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Pre vylúčenie pochybností platí, že na zmluvný vzťah prevádzkovateľa a klienta sa vzťahujú zmluvné podmienky platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy.
 • V prípade, ak dôjde k zmene všeobecných obchodných podmienok počas platnosti zmluvy a prevádzkovateľ trvá na aplikácii nových všeobecných obchodných podmienok na už uzatvorený zmluvný vzťah, oznámi to klientovi, ktorý má právo odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 7 dní od oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok zo strany prevádzkovateľa. Nevyužitie práva klienta odstúpiť od zmluvy v sedemdňovej lehote má za následok akceptáciu nových všeobecných obchodných podmienok a ich aplikáciu na skôr uzatvorený zmluvný vzťah.
 • Zmluva a tieto všeobecné obchodné podmienky sa spravujú všeobecne záväznými platnými predpismi platnými v Slovenskej republike.
 • Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom sa riadi ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, ustanoveniami Obchodného zákonníka a v rozsahu ochrany klienta ako spotrebiteľa ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Spory vzniknuté zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zaväzujú zmluvné strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán. Klient, ktorý je spotrebiteľom má tiež právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu alternatívnym spôsobom podľa ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo cez platformu ODR. Viac informácií nájde klient na uvedených webových odkazoch.
 • V prípade, ak nedôjde k dohode o vzniknutom spore, zmluvné strany sú oprávnené obrátiť sa na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. Konanie bude prebiehať podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou prihlášky a odoslaním prihlášky klient vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, bol poučený o svojich právach ako spotrebiteľa v súvislosti s uzatváraním zmluvy na diaľku, porozumel im, súhlasí s ich obsahom a prejavuje vôľu byť nimi viazaný.
 • Bez súhlasu autora nemôžu byť tieto všeobecné obchodné podmienky alebo ich časti kopírované, či použité.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 15. marca 2017.

Příloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služieb

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ:

M.I.C. PRODUCTION s.r.o., Ružová 175/8, 909 01 Skalica, IČO: 45998833, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 26825/T

Kontaktní údaje:

Názov:            M.I.C. PRODUCTION s.r.o.

Sídlo:              Ružová 175/8, 909 01 Skalica

Email:             mic@mediainvestcompany.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum uzatvorenia zmluvy (poznámka dátum úhrady štartovného):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko klienta (spotrebiteľa):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa klienta (spotrebiteľa):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Email: info@5kinflatablefun.eu

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum uzatvorenia zmluvy (poznámka: dátum akceptácie prihlášky prevádzkovateľom):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko klienta (spotrebiteľa):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa klienta (spotrebiteľa):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Všeobecné obchodné podmienky INFLATABLE OBSTACLES FUN

M.I.C. PRODUCTION s.r.o., so sídlom Ružová 175/8, 909 01 Skalica, IČO: 45 998 833,

Znenie VOP je platné a účinné od 15. 03. 2017