ÚDAJE REGISTRÁTORA

Meno
Priezvisko
Email
Telefón
INŠTRUKCIE K PRÍCHODU A PREBRANIU ŠTARTOVNÉHO ČISLA:

– Vytlačený a kompletne podpísaný akreditačný voucher je nutné si priniesť na podujatie a preukázať sa ním v REGISTRAČNOM stane.
– Príchod na podujatie a akreditácia je min 60 min. pred časom štartu aký máte uvedený na akreditačnom vouchere.
– po príchode na podujatie je nutné sa najskorej akreditovať v registračnom stane označenom „REGISTRATION“ – na základe preukázania sa akreditačným voucherom Vám bude v registračnom stane vydané štartovacie číslo obsahujúce 5K čip, ID náramok s farbou podľa farby štartovacej vlny , pripínacie špendlíky na upevnenie čísla a tričko tak ako ste si zadali počas registracie. – po získaní štartovacieho čísla sa je nutné dostaviť v čase Vami objednaného štartu / doporučujeme cca. 10 min. pred / do štartovacej zóny označenej ako START. Tu Vás označený personál zoradí a krátkym rozcvičením pripraví na štart. – následne sú účastníci po krátkej rozcvičke hromadne odštartovaný speakrom.
UPOZORNENIE : v prípade že sa na štart nedostavíme v čase v ktorom máte štartovať, organizátor prípadne poverený personál Vám nemusí
povoliť štart v nasledujúcej vlne.
Podržujte preto prosím čas príchodu nielen na podujatie ale aj čas určeného štartu, prípadne sa dostavte v dostatočnom predstihu.

PARKOVISKO:

– parkovanie pre účastníkov a návštevnikov podujatia je ZDARMA a nachádza sa v priestore ZŠ Strážnická 1,Skalica. Vzdialenosť od mesta konania podujatia 400m. Označenie paroviska bude ako PARKING MIKADO CITY RACE

DOLEŽIÉ INFORMÁCIE PRE TOTO PODUJATIE:

Oblečenie : oblečte si niečo, čo bude pre Vás pohodlné. Športová obuv je nevyhnutná. Žiadne podpätky, kovové alebo štuplové špice na topánkach nie sú povolené.
Toalety : Na podujatí budú k dispozícii toalety, ktoré sú vždy podľa umiestnenia podujatia a možností priestoru buď mobilné, prípadne ak to priestor umožňuje aj murované. Sprchy na podujatiach k dispozícií nie sú.
Šatne : Na podujatí bude k dispozícií priestor slúžiaci ako šatne. Do tohoto priestoru budú mať prístup len účastníci podujatia označený štartovacím číslom a ID náramkom, ktorý získali po akreditácií. Priestor šatní nie je strážený a organizátor neberie žiadnu zodpovednosť za prípadne straty v tomto priestore.
Bezpečnosť : Bezpečnosť zúčastnených je našou najvyššou prioritou . Preto v prípade zlého počasia, ktoré by malo vplyv na bezpečnosť návštevníkov, môžeme podujatie organizátor zrušiť. Organizátor si vyzradzuje právo odoprieť možnosť štartu osobám pod vlivom alkoholu prípadne iných návykových látok.

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA PODUJATIA INFLATABLE OBSTACLES FUN (REVERZ) Dolu podpísaný účastník podujatia INFLATABLE OBSTACLES FUN (ďalej len „podujatie“), organizovaného prevádzkovateľom: M.I.C. PRODUCTION s.r.o., so sídlom Pod Hájkom 2181/24, 909 01 Skalica, IČO: 45998833, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 26825/T (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) týmto v súvislosti s mojou účasťou na podujatí vyhlasujem nasledovné:
A. Poučenie o rizikovosti podujatia i. Vyhlasujem, že som bol poučený/á o povahe a možných rizikách mojej účasti na podujatí v postavení pretekára/dobrovoľníka/organizátora/diváka, a to konkrétne, že účasť na podujatí je spojená so zvýšeným rizikom zranenia, poškodenia zdravia, či dokonca smrti.
ii. Som si vedomý/á, že nafukovacie prekážky sú pružné a počas celého podujatia hrozí vymrštenie osoby z nafukovacej prekážky. iii. Vyhlasujem, že som si vedomý/á, že účasťou na podujatí mi hrozí poškodenia zdravia, a to najmä v dôsledku topenia sa, pádu, pošmyknutia sa, alebo v dôsledku konania iného účastníka podujatia. iv. Bol/a som poučený/á o tom, že účasťou na podujatí sa vystavujem riziku zranenia a poškodenia zdravia spočívajúcom v topení sa, pošmyknutí sa, odreninách, popáleninách, pomliaždeninách, vyvrtnutiach, vykĺbeniach, presileniach, zlomeninách, tržných či rezných ranách, zraneniach z tepla či chladu a infekciách. v. Všetky vyššie uvedené riziká, ako aj ďalšie neuvedené riziká spojené s účasťou na podujatí akceptujem a na vlastnú zodpovednosť sa zo slobodnej a vážnej vôle chcem zúčastniť podujatia napriek uvedeným rizikám. Som si vedomý/á, že som povinný/á rovnako ako ostatní účastníci dodržiavať pravidlá podujatia, vďaka ktorým sa uvedené rizika eliminujú, avšak nie úplne vylučujú. Týmto preberám plnú a akúkoľvek zodpovednosť za škody a zranenia, ktoré mi vzniknú, ako aj za škody a
zranenia, ktoré svojim konaním spôsobím inému účastníkovi podujatia. B. Vyhlásenie o poučení o povinnosti predchádzať škodám
i. Bol som poučený/á o nasledovnom: Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Komu škoda hrozí, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia. ii. S ohľadom na vyššie uvedené vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a som fyzicky, zdravotne aj psychicky spôsobilý/á zúčastniť sa podujatia aj napriek
tomu, že účasť na podujatí je spojená so zvýšenou fyzickou záťažou a aktivitou. Ak by som počas účasti na podujatí pociťoval nevoľnosť, závrat, alebo akékoľvek náhle, či postupné zhoršenie zdravotného stavu som povinný/á bezodkladne prestať vykonávať fyzickú záťaž a vyhľadať personál prevádzkovateľa za účelom poskytnutia pomoci alebo ošetrenia. iii. Rovnako som poučený/á o tom, že ak počas podujatia spozorujem hroziace nebezpečenstvo som povinný/á bezodkladne to oznámiť personálu prevádzkovateľa.
iv. Ak inému účastníkovi podujatia hrozí nebezpečenstvo vzniku škody, poškodenia zdravia, alebo smrti som povinný/á poskytnúť mu potrebnú pomoc, pokiaľ tým neohrozím seba. Zároveň som povinný/á privolať bezodkladne personál prevádzkovateľa. v. Udeľujem súhlas prevádzkovateľovi (resp. odborne spôsobilej osobe zabezpečenej prevádzkovateľom), aby mi odobral vzorku moču, slín, alebo krvi v prípade,
ak dôjde k poškodeniu môjho zdravia. Rovnako udeľujem súhlas prevádzkovateľovi na oboznamovanie sa s mojím zdravotným stavom, v prípade, že k úrazu alebo poškodeniu zdravia došlo na podujatí. C. Vyhlásenie o súhlase so zaznamenávaním a spracúvaním vizuálnych a audiovizuálnych záznamov i. Udeľujem prevádzkovateľovi časovo neobmedzený súhlas s vyhotovovaním a následným zverejňovaním, sprístupňovaním a akýmkoľvek šírením vizuálnych a audiovizuálnych záznamov, vrátane prejavov osobnej povahy, výsledkovej listiny obsahujúcou meno a priezvisko, štartovacie číslo, údaje o výkone na podujatí.
Súhlas udeľujem bezodplatne, bezvýhradne a neodvolateľne, bez ohraničenia času a miesta, či spôsobu použitia uvedených záznamov. D. Vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti
i. V plnom rozsahu preberám zodpovednosť za svoju účasť na podujatí a v maximálnom možnom rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov v mene svojom aj svojich právnych nástupcov zbavujem prevádzkovateľa zo zodpovednosti za škody, ktoré mi vzniknú v dôsledku účasti na podujatí.
ii. Vyhlasujem, že si nebudem uplatňovať akékoľvek práva zo zodpovednosti, resp. práva na náhradu škody za úrazy, usmrtenie a iné škody (napr. bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia a i.) voči prevádzkovateľovi, ak ku vzniku škody dôjde bez zavinenia prevádzkovateľa. iii. Súhlasím s podaním prvej pomoci a inej lekárskej pomoci v prípade, ak dôjde k poškodeniu môjho zdravia. V súvislosti s mojou účasťou na podujatí zbavujem prevádzkovateľa akejkoľvek zodpovednosti alebo nároku vyplývajúceho z liečby úrazu a súvisiacich nákladov ako aj ďalšej škody, ktorá mi vznikne.
E. Záverečné vyhlásenia účastníka
i. Vyhlasujem, že som plne spôsobilý na právne úkony, v opačnom prípade predkladám súhlas môjho zodpovedného zástupcu s účasťou na podujatí. ii. Zaväzujem sa dodržiavať pravidlá podujatia a brať ohľad na iných účastníkov podujatia.
iii. Ak niektoré ustanovenia tohto vyhlásenia budú považované za neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných vyhlásení.
SVOJIM PODPISOM VYHLASUJEM, ŽE SOM SI VYHLÁSENIE PREČÍTAL/A, POROZUMEL/A SOM MU, BEZ VÝHRAD S NÍM SÚHLASÍM, PODPISUJEM HO
DOBROVOĽNE A SLOBODNE.

Podpis účastníka:

DÁTUM ELEKTRONICKEJ AKCEPTÁCIE: __________________
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa pobytu
Kontakt pre prípad núdze(Meno a telefón)
Dátum vyhlásenia
Podpis

V PRÍPADE AK JE ÚČASTNÍKOM OSOBA MLADŠIA AKO 18 ROKOV, ALEBO OSOBA, KTORÁ NEMÁ SPÔSOBILOSŤ NA PRÁVNE ÚKONY V CELOM
ROZSAHU, ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA VYJADRUJE SVOJIM PODPISOM SÚHLAS S ÚČASŤOU ZASTÚPENÉHO NA PODUJATÍ A TIEŽ SÚHLAS S TÝMTO VYHLÁSENÍM

Podpis zákonného zástupcu účastníka:

Meno a priezvisko Dátum narodenia Adresa pobytu Dátum vyhlásenia Podpis
1
2
3